We use cookies to enhance your experience on this website. By using this website, you consent to our use of cookies. See our Privacy Policy for more information.

Hide this message

ACN Europes Sekretesspolicy

ACN tar ansvaret att skydda våra Oberoende Representanters och kunders personuppgifter och integritet på allvar. Vi strävar alltid efter att skydda din integritet samtidigt som vi förser dig med högkvalitativa produkter och tjänster.

Sekretesspolicyns syfte och omfattning

ACN Europes Sekretesspolicy ("Sekretesspolicy") är utfärdad av ACN Europe B.V. för eget bruk och för dess europeiska närstående bolag (gemensamt kallade "ACN", "Vi" eller "Oss") i syfte att förklara ACNs datahanteringsrutiner. ACN bearbetar personuppgifter i enlighet med kraven i EU:s Dataskyddsdirektiv samt de dataskyddslagar och andra tillämpliga lagar och förordningar som gäller i de länder i vilka vi tillhandahåller produkter och tjänster. Denna Sekretesspolicy gäller för personuppgifter såsom de definieras i Dataskyddsdirektivet och i nationella dataskyddslagar ("Personuppgifter") och för andra uppgifter som du tillhandahåller till ACN. Om du är ett företag, utgör inte information om ditt företag personuppgifter. Denna Sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in och bearbetar uppgifter som du tillhandahållit, din rätt att begränsa vår bearbetning av dina personuppgifter samt din rätt att få åtkomst till, korrigera och radera de uppgifter om dig som vi innehar. Ytterligare information om vår användning av dina uppgifter vad gäller ACNs specifika tjänster och produkter finns i de relevanta avtalsvillkoren, som bör läsas tillsammans med denna Sekretesspolicy.

Ditt samtycke till behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter endast med ditt samtycke. Du kan vägra att ge ditt samtycke eller återkalla till samtycke till att ACN behandlar dina personuppgifter. Vissa personuppgifter krävs dock för att vi ska kunna leverera produkter och tjänster till dig eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, och din vägran att ge eller din återkallelse av ditt samtycke till sådana personuppgifter kan förhindra ACN från att leverera produkter och tjänster till dig som du har beställt. Andra personuppgifter krävs dock inte för att vi ska kunna leverera produkter och tjänster till dig, men används av oss för att ge dig bättre service eller i marknadsförings-, kommunikations- eller andra syften. Du behöver inte ge ditt samtycke till denna användning av dina personuppgifter. Vi kommer att meddela dig vilka personuppgifter som du måste lämna och vilka som är valfria. Du ger ditt samtycke till insamling av vissa uppgifter genom att använda ACNs webbplatser. Läs mer om Hur samlar vi in uppgifter? enligt nedan.

Vilka uppgifter samlar vi in?

De personuppgifter och andra uppgifter som vi behandlar kan variera beroende på ditt förhållande till ACN. Bland de personuppgifter och andra uppgifter som vi kan komma att samla in ingår följande:

• Namn
• Företagsuppgifter
• Privatadress och företagsadress
• Födelsedatum
• Personnummer
• Telefonnummer
• IP- och MAC-adress och webbläsarinformation
• E-postadress
• Bankuppgifter, kredit- eller bankkortsinformation eller annan information som behövs för att behandla betalningar till eller från dig
• Demografisk information som t.ex. yrke, hobby, utbildning, kön, etnicitet och inkomst. Denna typ av information är aldrig obligatorisk
• Andra identifierande uppgifter

Användning av cookies

Kakor eller "cookies" är små textfiler som skickas till din dator så att våra webbplatser kan komma ihåg de inställningar och uppgifter som du skickar oss, så att du inte behöver ange dem igen när du återvänder till sidan eller besöker en ny sida på samma webbplats. Vi använder även cookies för att mäta hur du använder våra webbplatser så att vi kan se till att de uppfyller dina behov. Du bestämmer om du vill tillåta att din dator accepterar cookies eller inte, men om du vägrar att acceptera cookies kan detta påverka hur du upplever användningen av våra webbplatser. För ytterligare information om cookies, besök webbplatsen www.allaboutcookies.org.

Hur samlar vi in uppgifter?

Vi samlar in personuppgifter och annan information från dig på flera olika sätt, bland annat genom:

• att du skickar in personuppgifter till ACN genom våra webbplatser;
• användning av cookies;
• inlämnande av en pappers- eller onlinebeställning av ACNs produkter eller tjänster;
• inlämnande av ett Oberoende Representant-avtal;
• när vi kommunicerar med dig via e-post, telefon, fax, chatt eller på annat sätt; och
• tillhandahållande av dina personuppgifter till ACN av ACNs affärspartner.

ACN kommer inte att kontakta dig per telefon eller e-post för att begära information om t.ex. kreditkortsnummer, kontonummer, lösenord eller PIN-koder. Vi rekommenderar att du aldrig öppnar eller besvarar några e-postmeddelanden som begär denna typ av information, och att du kontaktar ACN om du får en sådan begäran.

Hur använder vi dina personuppgifter?

ACN behandlar personuppgifter i en mängd olika syften, inklusive:

• för att verifiera, behandla och administrera dina beställningar av ACNs tjänster och produkter
• för att säkerställa en säker beställningsprocess och för att genomföra kreditprövningar i samband med att du köper eller använder ACNs produkter och tjänster
• för att bibehålla vår affärsförbindelse med dig, inklusive att tillhandahålla fakturering och kundtjänst
• för att analysera, förstå och bemöta dina servicebehov
• för att förbättra de produkter och tjänster som vi erbjuder dig och för att utveckla nya produkter och tjänster
• för att identifiera produkter och tjänster som erbjuds av andra företag som vi tror kan vara av intresse för dig
• för att uppfylla våra juridiska och förvaltningsskyldigheter samt att skydda ACNs lagliga och ekonomiska rättigheter (inklusive att upptäcka och förhindra bedrägeri)
• för att tillhandahålla tjänster till våra Oberoende Representanter och för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot våra Oberoende Representanter
• för att underlätta finansiella, redovisningsmässiga och administrativa funktioner
• för att skicka reklam- eller marknadsföringsmässig kommunikation till dig om produkter och tjänster från ACN och ACNs affärspartner som vi tror att du kan vara intresserad av.

Vi kan även komma att tillhandahålla dina personuppgifter till myndigheter som svar på specifika förfrågningar från sådana myndigheter eller som en del av statistiska och analytiska rapporter.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

ACN behåller dina personuppgifter så länge det behövs för det syfte för vilket de inhämtades från början. I vissa fall kan vi komma att behöva spara dina personuppgifter under en minimiperiod för att uppfylla rättsliga krav. Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som tillåts enligt lag.

Var och hur lagrar vi dina personuppgifter?

ACN lagrar dina personuppgifter på säkra dataservrar i Nederländerna, Polen och/eller Sverige. Vissa personuppgifter överförs till vårt moderbolag och ACNs närstående bolag utanför EU, inklusive USA. Läs mer under Överföring av personuppgifter till tredje part enligt nedan. Alla personuppgifter lagras i enlighet med industristandarder och normer. Läs mer under Säkerhet enligt nedan.

Tredje parts webbplatser

ACNs webbplatser innehåller länkar till tredje parts webbplatser som ägs eller drivs av ACNs affärspartner eller andra företag. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna ACNs webbplatser. Denna Sekretesspolicy gäller inte på tredje parts webbplatser. Du bör granska dessa webbplatsers personuppgiftshantering.

Överföring av personuppgifter till tredje part

ACN kan överföra dina personuppgifter till tredje parter i enlighet med vad som tillåts enligt denna Sekretesspolicy och tillämplig lag. ACN överför endast personuppgifter till tredje parter i fall där den tredje parten (a) har lämnat tillfredsställande försäkran om att den kommer att skydda personuppgifterna enligt denna Sekretesspolicy; eller (b) har undertecknat ett avtal med ACN angående överföring av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsdirektivet; eller (c) befinner sig inom den Europeiska Unionen eller annat land som anses tillhandahålla tillräckligt dataskydd enligt Dataskyddsdirektivet; eller (d) är certifierad under det amerikanska Handelsdepartementets "Safe Harbor" program. Safe Harbor status bekräftar att ett företags dataskyddspolicyer uppfyller Dataskyddsdirektivets standarder.

ACN kan överföra dina personuppgifter till medlemmar i ACN Group som befinner sig utanför EU, bland annat i USA. Vårt moderbolag, ACN Inc., är registrerad hos Safe Harbor Program. En kopia av ACNs registrering finns på www.export.gov/safeharbor.

Säkerhet

ACN har implementerat teknologiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig eller felaktig användning åtkomst under insamling och så länge vi innehar dem. Känslig information (som t.ex. kön, etnicitet och ekonomisk information) är föremål för skärpta säkerhetsåtgärder. Du bör även vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt, logga ut från ACNs webbplatser, stänga ner din webbläsare när du har slutfört dina aktiviteter online, och inte lämna ut dina personuppgifter till personer som du inte känner väl.

ACN kan komma att kommunicera med dig via e-post och chatt, och dessa kommunikationer kan ibland komma att innehålla personuppgifter. Även om det är olagligt att snappa upp eller yppa innehållet i chatt- eller e-postkommunikationer, så är dessa kommunikationer inte säkra. Vi rekommenderar att du inte skickar känslig information, som ekonomisk information, via e-post eller chatt, och vi kommer aldrig att be dig att tillhandahålla information på detta sätt.

Din rätt till att få åtkomst till dina personuppgifter

Du äger rätt att få åtkomst till dina personuppgifter, korrigera dina personuppgifter om den information vi har är felaktig, och i vissa fall att radera dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av, korrigera eller begära att dina personuppgifter raderas genom att kontakta vår Privacy Officer via euprivacyofficer@acneuro.com eller genom att skriva till:

Privacy Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
Nederländerna

Vi kan komma att införa rimliga restriktioner på önskemål om tillgång till eller korrigering av dina personuppgifter, och vi kan komma att debitera en rimlig avgift enligt vad som tillåts enligt lag för att tillhandahålla dina personuppgifter. Om du begär att dina personuppgifter raderas, kanske vi inte kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi har tillåtelse att behålla vissa av dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska, ekonomiska, revisions- och affärsmässiga behov, även om du begär att de ska raderas.

Ansvarsbegränsning

ACN tillämpar skäliga insatser för att uppfylla villkoren i denna Sekretesspolicy och tillämplig lag gällande behandling av dina personuppgifter. Med undantag för vad som stipuleras enligt gällande lag, skall ACN inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador som kan uppstå från bristande uppfyllelse av denna Sekretesspolicy.

Ändringar i Sekretesspolicyn

ACN kan när som helst ändra denna Sekretesspolicy utan föregående meddelande. Alla ändringar gäller med omedelbar verkan så fort de har anslagits på ACNs webbplatser.

Version 5.0
Utfärdandedatum: 30 juni 2014

Med ACN driver du din egen verksamhet – men du är aldrig ensam!

Börja idag